Bæredygtige landsbyer

Vores landsbyer skal være bæredygtige

Valgkampen raser og heldigvis giver alle lister og partier udtryk for, at man vil arbejde for, at landsbyerne skal have gode kår med udvikling og bosætning for øje.

Det er jo alt sammen godt. På vælgermødet i Ejstrupholm blev der gjort opmærksom på, hvad det er for udfordringer, byen står overfor. Der blev talt om udstykninger, liv i midtbyen og afslutning af det spændende sløjfeprojekt.

Vi skylder landsbyerne at blive helt konkrete på, hvordan vi lavpraktisk vil sikre en positiv udvikling af de enkelte landsbyer.

I Fælleslisten tror vi på, at Ikast-Brande Kommune i fremtiden skal understøtte landsbyernes udvikling ved at investere i landsbyerne!

 • Væk med besværlige ansøgningsprocedurer! Det skal gøres langt nemmere for landsbyerne at få kommunale kroner
 • Vi skal skabe bosætning! Der skal udstykkes byggegrunde i alle de større landsbyer i form af storparceller og med fokus på at bygge bæredygtigt og udnytte den natur, de er omgivet af.
 • Liv i bymidterne! Der skal skabes mulighed seniorbofællesskaber, midt i byens liv og med nem adgang til aktiviteter i nærområdet.
 • Fælleshus i alle landsbyerne! Her kan man mødes på tværs af aktiviteter. Så er der også et sted, hvor de unge kan mødes og være medskabere!
 • Årlige dialogmøder med hele byrådet, hvor viden og visioner skal deles!

I det hele taget skal visionsplanerne op af skufferne og Ikast-Brande Kommune skal turde investere i udvikling af vores fantastiske landsbyer. Vi skal udnytte den handlekraft, landsbyerne har. Der er så mange gode initiativer i gang rundt omkring.

Sådan vil Fælleslisten være lokale i hele kommunen!

Morten Colbert, Grarupvej 7, 7330 Brande

Rune Lyager, Vejlevej 47, 7330 Brande

Lotte Stoltenborg, Kærbyvej 3, 7330 Brande

Kandidater for Fælleslisten Ikast-Brande

Seniorbofællesskaber

Plejeboligbehovet er under pres – kan seniorbofællesskaber afveje presset?

Befolkningsprognosen viser at antal at ældre i IBK stiger markant over de næste 15 år. Antallet af ældre over 80 forventes at være fordoblet i 2035. Det vil lægge et massivt pres på plejeboligbehovet. I dag tilstræbes en dækningsgrad ud fra 14%. Det betyder at 14% over 80 har brug for en plejebolig. I Ikast, Bording, Engesvang og Nr. Snede ligger dækningsgraden på mellem 15-18% hvorimod i Brande er den på 12%.

Er seniorer i Brande sundere end i Ikast? 

Måske? – Noget af forklaringen på, at Brande ligger noget lavere, findes i de plejeboliger, som ligger nærved Brandlundparken. Huset har pr tradition haft et stærkt aktivitetscenter og et cafeliv, som har samlet seniorerne. Ligeledes benyttes Brandlundparken til at organisere den sydlige del af kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje. Et andet bud på den lidt laver dækningsgrad i Brande kunne være, at vi har 3 friplejehjem nærved som borgerne i kommunen benytter. 

Er Brandlundparken i fare? 

Det liv, der engang har været omkring Brandlundparken, er ved at forsvinde, de kommunale aktiviteter er flyttet til Engparken, hvilket flere seniorer i Brande begræder. Vi kunne godt tænke os, at Brandlundparken bliver seniorernes hus. Frivillighedscentret har gode vilkår i Ikast. Det kunne være interessant at se, om vi kunne køre et parallelt center på Brandlundparken i Brande. Det kunne hente noget af det liv tilbage, som engang var i huset – og skabe mere balance i kommunen. 

Lad os lære af Brandes muligheder

Som kommune skal vi tage efterspørgslen på seniorboliger ALVORLIGT.  Vi skal skabe områder i byerne, hvor seniorerne kan bo tæt på hinanden, midt i byens liv og med nem adgang til aktiviteter i nærområdet. Vi skal allerede nu indtænke det i vores kommune- og lokalplaner. 

I Brande bør vi bygge videre på synergien omkring Brandlundparken

Dele af Præstelundskolens grund kalder på seniorbofællesskaber. Området ligger i et smørhul, tæt ved byen, ved Artium, hallen og nær ved boldbanerne. Oppe i helikopter bør vi om muligt anvende området til en anden lidt overset gruppe. De unge. Vi mangler ungdomsboliger. Tænk om vi kunne huse både unge og seniorer, tæt på hinanden, et så centralt sted i byen. Det ville være helt unik. 

Det GRÅ GULD vil fælleskab

Ældrerådet vurderer, at seniorbofællesskaber vil mindske presset på de kommunale plejeboliger. De bakkes op af KL, som vurderer, at der i fremtiden er massivt behov for plejeboliger. Det samme viser plejebolig-analysen i kommunen. 

Ældrerådet tog stafetten og inviterede til offentlig debat sammen med OK-Fonden, som fortalte om de værdier, et bofællesskab kan bibringe:

 • Følelsen af at der er brug for en
 • Man kan være der for andre
 • Man bliver set og følelsen af ensomhed mindskes 

Dem, der vælger at bo i bofællesskaber, bliver ofte mere aktive og selvhjulpne, og de klarer sig langt bedre langt op i årene. Derfor skal vi politisk støtte op om seniorbofællesskaberne. 

Fælleslisten – vil støtte op om seniorbofællesskaber – det GRÅ GULD skal ind i midtbyen og skabe liv. 

Lotte Stoltenborg og Morten Colbert, Fælleslisten

Vi sigter mod en ny politisk retning

Valgkampen er i gang og Fælleslisten har sat kursen!

Der har de seneste år været mange møgsager, hvor kommunen har været i noget, der minder om åben krig med borgere i forbindelse med blandt andet:

 • Placering af vindmøller (flere steder)
 • Etablering af nedknusningsanlæg
 • Placering af elektronikaffaldslager
 • Store byggeprojekter, der bliver lagt ned i Planklagenævnet

Fællesnævneren har været, at de berørte borgere har følt sig godt og grundigt “kørt over”. I flere af sagerne oplever borgerne, at man ikke har været interesseret i at inddrage dem. I andre sager har nabokommunerne endda opfordret til at projekterne skulle revideres, da de har været bekymrede for blandt andet de miljømæssige konsekvenser. Selv spændende byggeprojekter er gået i hårdknude.

Man kunne fristes til at stille spørgsmålet: Lader vi borgerne i stikken? Er der måske en bagside af medaljen?

I Fælleslisten vil vi ikke kun tale politik – vi vil lave politik i øjenhøjde. Vi vil lytte til borgerne og tage deres synspunkter med, så vi kan finde pragmatiske veje, som vil gavne helheden. Åbenhed og borgerinddragelse skal være mere end blot ord. Vi skal tale med hinanden – også om de svære beslutninger. Er det muligt at inddrage de berørte lokalområder, før der laves politiske indstillinger? Der kunne jo komme løsningsforslag, som forvaltningen ikke har set.

Vi ønsker os altså en dialogkultur, hvor der er plads til forskellige synspunkter. Tænk om Fælleslisten fik sat en kurs, hvor alle føler sig hørt! En åben dialog med mulighed for indflydelse, og hvor beslutningerne træffes i åbenhed.

Vi vil kæmpe for at politik igen bliver nærværende…. Vi vil en forandring. Vil du være med?

Fælleslistens kandidater

Rune Lyager, Allan Nielsen, Lotte Stoltenborg og Morten Colbert

Brande som uddannelsesby

Sikke en spændende nyhed at afslutte weekenden med. Tænk om Brande kunne blive en ungdomsuddannelsesby?

Børne- og undervisningsministeriet har i et notat peget på at flere provinsbyer med indbyggertal på over 10.000 bør have egen ungdomsuddannelse, hvor Brande er en af de 15 byer, der er blevet udpeget. Hvilke ungdomsuddannelser, der er tænkt på, er sløret endnu ikke løftet for.

Det vil helt sikkert være et plus både for Brande som by – og kommunen som helhed – at kunne udbyde en ungdomsuddannelse lokalt. Det kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø og byen kan få gavn af den energi, der ligger i et sådant. Byens kultur- og foreningsliv kan blive løftet af, at de unge ikke automatisk søger væk, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse.

Hvilke mulige uddannelser kunne komme i spil?

Fælleslisten hilser muligheden for at etablere en ny ungdomsuddannelse i Brande velkommen. Der vil være mange spændende muligheder, som hver især kan være med til at løfte uddannelsesudbuddet i vores kommune.

Unge i Ikast-Brande skal til Herning for at tage en  HTX  (Teknisk studentereksamen), og der udbydes kun få erhvervsuddannelser i Ikast. Flere af de erhvervsuddannelser som logisk henvender sig til vores virksomheder, skal de unge i dag rejse langt efter. Derfor kunne man måske kigge på, om det var en god ide at etablere et HTX-tilbud i Brande – eller måske en eller flere erhvervsuddannelse. Man kan også tænke i EUX-uddannelser, hvor man kombinerer en erhvervs- og gymnasial uddannelse. En anden tanke kunne være at Ikast-Brande Kommune får sit eget VUC-center i Brande, hvor man kan som voksen kan opkvalificere sig.

Generelt synes vi, at det er vigtigt, at de nye ungdomsuddannelser kobler sig på – og understøtter – erhvervslivet i kommunen.

Vi skal gribe bolden og arbejde for at ungdomsuddannelserne ikke pr. automatik kun skal udbydes på kæmpe-skoler i de store byer. Derfor hilser vi muligheden for at løfte uddannelsesniveauet i vores ende af landet velkommen.

Hilsen Fælleslistens kandidater

Morten Colbert, Rune Lyager og Lotte Stoltenborg

Kandidater 2021

Ved opstillingsmødet torsdag d. 26. august blev følgende kandidater opstillet til Kommunalvalget 2021:

Morten Bak – Brande

Lotte Stoltenborg – Uhre (nuværende byrådsmedlem)

Morten Colbert – Grarup

Rune Lyager – Brande

Henrik Boelsgaard – Blåhøj

Allan Nielsen – Brande

Lasse Haahr – Brande

Mads Hviid – Brande

Bjørn Topbjerg – Brande

Præsentation af hver enkelt kandidat finder du her.