Vedtægter

Vedtægter for Fælleslisten Ikast-Brande

§ 1 Navn Foreningens navn er:

Fælleslisten for Ikast-Brande kommune

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at opstille kandidater til kommunalvalget i Ikast-Brande kommune og støtte op omkring det daglige arbejde. Desuden skal foreningen sammen med byrådsgruppen lægge den politiske kurs for Fælleslisten

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der har interesse for Fælleslistens arbejde og politik og som er bosiddende i Ikast-Brande kommune

§4 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens årlige generalforsamling
 2. Foreningens årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indvarsles senest 14 dage forud minimum ved annoncering i den lokale avis
 3. Medlemmer, der har betalt kontingent senest 30 dage før er stemmeberettiget på generalforsamlingen
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt flertal, dog undtaget bestemmelser i § 8.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum indeholde flg. punkter:
Valg af 2 stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag
Valg af bestyrelse (se § 7)
Valg af tre suppleanter (se § 7)
Valg af 1 revisor samt 1 suppleant
Eventuelt

§ 5 Opstillingsmøde

Foreningens opstillingsmøde til byrådsvalget offentliggøres med mindst 14 dages varsel, offentliggørelsen sker som minimum ved annonce i den lokale avis.
Opstillingsmødet holdes med følgende dagsorden:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Valg af opstillingsform
Forslag og valg af kandidater, herunder borgmesterkandidat
Eventuelt

§ 6 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves her efter.

§ 7 Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en Fællesbestyrelse, der består af 9 valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
 2. Fælleslistens byrådsmedlemmer vælger af sine medlemmer desuden 1 medlem til bestyrelsen – denne har dog ikke stemmeret.
 3. Der vælges på generalforsamlingen henholdsvis 4 på lige år og 5 på ulige år til bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 5. Der vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant.
 6. Der vælges 3 ad Hoc-udvalg med tilknytning til hver ad de 3 gamle kommuner.
 7. Kandidater skal godkendes af bestyrelsen og Medlemskab kan afvises af bestyrelsen.

§ 7a Eksklusion

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer.
Eksklusion har omgående virkning og beslutningen kan ikke ankes.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
En sådan skal endvidere afholdes når 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 4 uger efter modtagelse af begæringen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når ændringsforslagene er udsendt til alle medlemmer sammen med lovlig udsendt indkaldelse og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen Foreningen kan opløses på en generalforsamling når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske ved flertal af de fremmødte.

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling d. 15. juni 2016. 

[Underskrift bestyrelsen: Kim Schjermer, Axel Månsson, Jan Albrecht, HenningDybro, Henrik Christensen og Jeppe Schjermer]