Generalforsamling 2021

Onsdag 16. juni 2021, Hotel Dalgas kl. 19.30

Referat:

Velkomst ved formanden

Den årlige generalforsamling skulle have været afholdt inden udgangen af april, men blev udskudt p.g.a. COVID-19 restriktionerne.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere

Der var ikke nogen nye der havde ønsket at stille op til bestyrelsen, derfor var der ingen grund til at vælge stemmetællere.

 1. Valg af dirigent
  • Morten Bak var foreslået som som dirigent og valgt enstemmigt

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamling var rettidigt indvarslet og dermed gyldig.

 1. Valg af referent

Anja var foreslået som refent og blev valgt enstemmigt

 1. Formandens beretning ved Jette Harrild

FL har haft et travlt år siden sidste års generalforsamling.

Selv om samfundet har været lukket ned i lange perioder på grund af Covid-19, har den politiske hverdag ikke skiftet karakter. Kun måden at kommunikere på, har ændret sig – altså fra fysiske møder til virtuelle møder.

Der har i årets løb været overordentlig mange store sager, som jeg vil her vil omtale lidt mere udførligt.

IBK er heldigvis kommet i ØKONOMISK smult vande i forhold til den kaotiske start på denne her byrådsperiode, hvor der jo skulle gennemføres massive besparelser.
Men som følge af et forbedret person-skattegrundlag, forøgede selskabsskatteindtægter og en udligningsordning kommunerne imellem, som stillede IBK bedre end før, så har der kunnet sættes mere og bedre ind på en række velfærdsområder.
I tillæg hertil gav regeringen, kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsarbejder og stillede lånemuligheder til rådighed.
Det benyttede IBK sig af ved en samlet låneoptagelse på 145 mio. kr.

På lidt mere lokalt plan har BLÅHØJ igen været centrum for stor opmærksomhed. Denne her gang handlede det ikke om Blåhøj Skole og dagplejen, men om planerne om et planlagt kommende vindmølleprojekt.
Stort set samtlige politikere har været på besøg i Blåhøj over det seneste halve år, for at opleve den enestående natur, som vindmøllerne planlægges opsat i.
FL´s holdning er, at der bør foretages yderligere undersøgelser om muligheden for at undgå møllerne. Her har Blåhøj selv peget på muligheden for at oversvømme store moseområder, som skulle kunne binde så megen CO2, at det skulle kunne opveje fordelen ved vindmølle-opsætningen.
I denne uge afholdes borgermøde herom – så vi må vi høre, hvordan det forløber.

BOSÆTNINGS-SPØRGSMÅLET ligger fortsat FL meget på sinde. Der er siden sidste generalforsamling stort set ikke etableret én eneste byggegrund i den sydlige del af kommunen – selv om det vides, at efterspørgslen er kolossal.
Der er adskillige projekter undervejs – Nordlundvej 57, Christiansminde og kommunens plan i form af Hyvildvej Øst, og vi håber alle, bliver gennemført inden næste års generalforsamling.
Derudover er der på privat initiativ, adskillige større boligbyggerier undervejs, hvor det største bliver Kirkegade-projektet, som vil blive igangsat senere på året.
FL presser voldsomt på, for at forcere udviklingen, som har betydet, at Brande for første gang siden kommunalreformen har haft tilbagegang i indbyggerantallet – om end blot med beskedne 4 personer i 2020 sammenlignet med 2019 – men alligevel – det er den helt forkerte retning.

ARTIUM, Brandes nye skole og kulturhus, har været under opførelse det seneste år. Og det bliver afleveret til tiden – d.v.s. at det kan tages i brug ved skoleårets begyndelse. Det bliver en festdag i Brande. Og glemt er da, at mange gerne havde set en anden placering af Artium end den valgte – nu skal vi indtage stedet og glæde os over stærkt forbedrede forhold for borgerservice, bibliotek, sundhedspleje, dagpleje, skoletandplejen og for børnenes skolegang.
FL stemte oprindeligt for den valgte placering. Vi håber, at stort set alle bakker den beslutning op, når de ser det færdige resultat, hvor der dog mangler en væsentlig detalje, som ligger FL meget på sinde, nemlig en sammenbygning af Artium og Brande Hallerne. Vi skal gøre vores til, at sammenbygningen bliver gennemført ved hjælp fra sponsorer og IBK. Den officielle indvielse forventes at finde sted i september.

BÆREDYGTIGHED er blevet et mere og mere omsiggribende tema – lokalt, nationalt og internationalt. Det er i IBK faktisk gået så stærkt, at mange borgere føler sig kørt over. Det har FL taget konsekvensen af. FL satte foden ned, da vi konstaterede, at vindmølleopstillerne skøjtede hen over borgerne.
FL afslog, at ville stemme for flere af projekterne, da vi havde fået tænkt os om og set konsekvenserne. Det har givet knubs. Men FL står rank tilbage vel vidende, at FL´s holdning har betydet, en kolossalt forbedret kompensation til de berørte boligejere – det ville aldrig være sket, hvis ikke FL havde reageret så stærkt.
FL er ikke imod grøn energi – vindmøller og solceller – men FL ønsker ikke, at vindmøller og solcelleanlæg opstilles, hvis ikke de berørte naboer bliver behandlet ordentligt. Og bliver de det – behandlet ordentligt – og – derfor i stort omfang kan acceptere opstillingen af møller og solceller, vil FL stemme for.
Hvis ikke stor opbakning kan opnås, vil FL stemme imod projekterne, hvor Kratlund/Skærlund-møller og Blåhøj-møller i øvrigt er de nærmest forestående.
Men FL har altså hvæsset kløerne. Og når talen falder på bæredygtighed, skal det også nævnes, at der i øjeblikket arbejdes på udarbejdelsen af en politik for opstilling af SOLCELLEANLÆG. Her har FL deltaget i en såkaldt paragraf 17.4.-udvalg, som har arbejdet med at formulere nogle politiske retningslinjer, som vi håber, at der vil være god opbakning til.

Og når talen falder på bæredygtighed, skal en af FL´s mærkesager fremhæves. Det drejer sig om nedknusningsanlægget i Gludsted, som FL fik forpurret. Kort fortalt ønskede en ny ejer af Mosegården, en tidligere maskinstation, at etablere et nedknusningsanlæg, som skulle håndtere bl.a. affald fra bygningsnedbrydninger. Alt sammen skulle det ske bag en op til 8 m. høj jordvold, bestående af forurenet jord, som da skulle deponeres i jordvolden. Efter mange og lange slag inklusive et fantastisk velbesøgt borgermøde i Hampen-Hallen, blev det store forkromede projekt forpurret.
Men et mindre anlæg til jordbehandling blev desværre listet ind sidenhen. FL vurderer, at det bliver en høj pris at betale for IBK i den sidste ende. Men det vil kun tiden kunne vise.

MIDTBYERNES UDVIKLING ligger politikerne meget på sinde. Hvis ikke midtbyerne udvikles – og her er tale om Ikast og Brande – vil byerne sygne hen.
Herning og Silkeborg er store konkurrenter til Ikast – og Herning er en stor konkurrent til Brande.
I begge byer har arbejdsgrupper arbejdet med udviklingsplaner, som er mundet ud i nogle fornemme planer, som nu blot skal realiseres. Lotte fra Fælleslisten har deltaget i denne politiske arbejdsgruppe.
Her har Brande City en afgørende rolle at spille – BC er jo reelt set den eneste organisation, som vil kunne stå i spidsen for planernes realisering. Og det er vel hele BC´s eksistensberettigelse at stå herfor?! Plus en hel masse andet. Men bymidteudviklingen, som jo bl.a. også omfatter den berømte ”spanske trappe”, ved vi, at BC har det som hjerteblod.

Og når vi taler om hjerteblod skal URBAN STREET ZONE nævnes helt specielt. USZ startede i 2017 som noget der lignede en græsrodsbevægelse, men har i dag markeret sig så stærkt og betydningsfuldt, at foreningen er flyttet fra at høre under Kultur- og Fritidsudvalget – til at høre under Økonomiudvalget. Denne ”flytning” skal ses som et skulderklap og en understregning af, at USZ i dag spiller en kæmpestor rolle for rigtig mange børn og unge mennesker, som dyrker Street Sportens glæder i et beundringsværdigt socialt miljø. Vi glæder os alle til at følge USZ fremover. Det bliver stort. Og vi bliver alle stolte over det, vi kommer til at opleve.

TRAFIK/LOGISTIK er pludselig blevet et fokusområde for politikerne. Arriva nedlagde fra medio december en vigtig togafgang til Herning, som bragte de unge skolesøgende i vanskeligheder. Dette betød pludselig også, opmærksomhed omkring de unge menneskers skolevalg, hvor den korte bemærkning her blot skal være, at det er en udfordring for kommunens skoler, at så mange unge mennesker – ikke mindst fra Brande – søger uddannelse og skolegang i Herning. Og altså hyppigt vælger Ikast fra.

I det forløbne år har en såkaldt MASTERPLAN fået stor opmærksomhed. Der er tale om en rapport, som FL med Henrik i arbejdsgruppen, har været med til at udarbejde, og som handler om en bedre anvendelse af kommunale bygninger. Der er tale om en større rokade, hvor det nuværende Rådhus tænkes inddraget, som et borgerhus – bortset fra nogle få tilbageblevne faciliteter – og hvor f.eks. biblioteket vil kunne indgå. Men rokaden er stor – og omfatter indtil videre alene bygninger i Ikast. De videre politiske forhandlinger herom vil forløbe hen over efteråret.

UDFORDRINGERNE for politikerne i IBK i den kommende tid bliver mange og store.
Der skal afholdes Kommunalvalg den 16. november. FL håber på en stor opbakning. FL håber på, at mange flere borgere vil være medlem af FL, fordi FL vitterligt gør en forskel. FL er parti-politisk uafhængig og det betyder, at FL har alle forudsætninger for at indgå i konstruktivt samarbejde med alle byrådets partier, som har accepteret, at FL i en række tilfælde har haft særstandpunkter.

Vi håber på et godt valg og på en endnu mere fremtrædende ro lle i det kommende byråd.

Så kan jeg oplyse at Fælleslisten afholder opstillingsmøde den 26. august. Opstillingsmødet vil blive afholdt hos Axel Månsson. Det nærmere klokkeslæt, vil blive meldt ud senere. Men sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi håber at se rigtig mange denne dag.

 1. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Minna Mikkelsen gennemgår regnskab og det godkendes uden kommentarer. Regnskab kan udleveres på forespørgsel.

 1. Fastsættelse af kontingent

Det kommende års kontingent besluttes at forblive uændret på DKK 100

 1. Indkomne forslag
  • Der var ingen indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelse
  • Fælleslisten Ikast-Brande har 9 medlemmer i bestyrelsen – 4 på valg i lige år 5 i ulige år.
  • Axel Månsson, Mads Ruglykke, Jette Harrild og Jan Lorentzen var på valg. Alle ønskede at genopstille. Der var ingen nye opstillede og alle blev genvalgt uden yderligere kommentarer.
 1. Valg af suppleant
  • Ole Deigaard ønskede at genopstille som suppleant og blev enstemmigt valgt.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Preben Christen og Keld Ruglykke ønskede begge at genopstille og blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.
 1. Eventuelt
  • Der var ingen kommentarer eller andet til eventuelt.

Generalforsamlingen i Fælleslisten Ikast-Brande 2021 blev hermed afsluttet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.